Nomeamento de novos funcionarios da Xunta na especialidade de arquivos

 ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se procede ao nomeamento como funcionarios/as do corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos, dos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150211/AnuncioCA01-050215-0005_gl.pdf