Publicada a Lei de arquivos e documentos de Galicia.

Páxina do Diario Oficial de Galicia do 7 de outubro de 2014 correspondente á Lei de arquivos e documentos de Galicia.
Data de publicación: 10-10-2014

 

Así dá comezo o preámbulo da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, que entrará en vigor a finais do mes de outubro. 

Esta norma, longamente agardada pola comunidade arquivística galega, comprende 56 artigos, estruturados nun título preliminar e catro títulos, seis disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e tres derradeiras, co seguinte contido:Título Preliminar: Disposicións xerais

Título I: Dos documentos
            Capítulo I: Os documentos de titularidade pública.
            Capítulo II: Os documentos de titularidade privada
Título II: Dos arquivos
            Capítulo I: Dos arquivos públicos.
            Capítulo II: Funcións dos arquivos públicos.
                        Sección 1ª: A xestión documental.
                        Sección 2ª: A información e o acceso aos documentos.
            Capítulo III: Os arquivos privados.
            Capítulo IV: Censo dos arquivos.
Titulo III. Do Sistema de arquivos de Galicia
            Capítulo I: Definición e estrutura do Sistema.
            Capítulo II: O Sistema de arquivos da Xunta de Galicia.
            Capítulo III: Os sistemas de arquivos das entidades locais.
            Capítulo IV: Os sistemas de arquivos doutras institucións e entidades.
Título IV: Réxime sancionador
            Capítulo I: Das infraccións administrativas.
            Capítulo II: Das sancións.
            Capítulo III: Da prescricións das sancións e dos prazos de resolución.

Disposicións adicionais, disposicións transitorias, disposicións derrogatorias, disposicións finais.