Listado provisional de adxudicatarios de bolsas de formación en materia de arquivos

Artigo 6.3 da Orde de convocatoria: ....." A proposta de resolución provisional farase pública nos taboleiros de anuncios da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e nos das súas xefaturas territoriais. O prazo de exposición pública será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes".