??? content[1]/title ???

Obxecto Traslado de fondos documentais e bibliográficos, así como de mobiliario e enseres, do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, da súa sede actual á nova sede Observacións Reanudación do prazo de presentación de ofertas / Reanudación del plazo de presentación de ofertas https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=665147