Unha muller na orixe do actual Hospital Provincial de Pontevedra. 8 de marzo, Día Internacional da Muller

 Transcrición parcial do documento:

(Fol. 14 v.) … quero/ y otorgo, é mina propia bontade, desejo/ e mando que se faza das minas cassas questán/ a sobre los tornos dereito das cassas que/ foran de Gutierres Martínez, en as quales morou/ Afonsso Gago, juiz que foi da dita uila, con/ todas súas pertenzas e lagar y horta e to-/das las coussas a ellas pertenesçientes/ que meus conpridores contuidos en esta/ dita mina manda. Logo e máis en brebe/ que pudieren fazer e ser a pos día do meu fina-/ mento encárrego de sus almas y con-/ sençias fazer me fazan y ordenen o mellor/ que les poderen nas ditas cassas vn os-/ pital ao serbiçio e onrra de deus e súa madre,//

 (Fol. 17 r.) … mando/ que hos ditos, meus conplidores e cofra-/ día, en seu tenpo non rresçiuan en o//

 (Fol 17 v.) dito hospital/ salbo omes e mulleres que sejan linpos/ e que non benan enbreagos de bino para que/ nada non fiquen has camas de rroupas/ do dito hospital y qualquier que lleban-/ tar rruido que non seja en él rresciuido y que/ se baya a outros ospitales ou donde/ quijer …”

  (Fol 15 r.) virgen santa maría, con toda a súa corte seles-/ tial para que os seus pobres ajan en él alberge/ e ajan consolaçión e porque a mi alma sexa albergada/ e consolada en o seu santo rreyno selestial á ora/ da mina morte y ao día do grande juizio, amén. Y-/ ten mando que toda a mina parte da rropa da cama/ seja luego puesta dentro en as ditas cassas/ do dito hospital e que meus cunplidores fazan/ dela guantas camas poder auer y de que de aquí/ en adiante deren polo amor de deus para os ditos/ pobres…