O Arquivo do Reino de Galicia é na actualidade un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia, que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito galego e coruñés de natureza pública e privada.

Depende orgánicamente da XefaturaTerritorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e funcionalmente da Subdirección Xeral de Arquivos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura.

Creado para custodiar a documentación producida pola Real Audiencia de Galicia, convertida máis tarde en Audiencia Territorial da Coruña, desde finais do século XIX e, sobre todo a partir do século XX, recibirá tamén documentación doutras institucións de ámbito territorial galego. Finalmente, distintas normas asignaranlle o papel de Arquivo Histórico Provincial da Coruña para os documentos da Administración central periférica, primeiro, e da autonómica despois. Custodia tamén fondos privados e amplas coleccións de fotografía, cartografía e de postais.