O conxunto de arquivos de Galicia e os órganos da Administración que son competentes para a súa ordenación e desenvolvemento, así como os correspondentes servizos técnicos, conforman o Sistema de Arquivos de Galicia.

Un sistema de arquivos é unha estrutura legal e administrativa que permite un eficaz funcionamento dos arquivos e, por ende, da propia Administración, para asegurar a súa conservación a longo prazo e o acceso de todos os cidadáns ao patrimonio documental.