Axudas para actuacións en materia de arquivos para os anos 2013-2014

Axudas para actuacións en materia de arquivos para os anos 2013-2014

Subvencións

A finalidade da axudas serán as actividades que teñan por obxecto:

  • Organización dos fondos documentais.
  • Equipamento dos arquivos.
  • Mellora dos locais do arquivo.
  • Restauración de documentos.
  • Dixitalización de documentos.

Poderán optar a estas axudas as universidades, entes locais e entidades sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 77 da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia.

Descargas