Convocatoria de 20 bolsas de formación en materia de arquivos ano 2016

Convocatoria de 20 bolsas de formación en materia de arquivos ano 2016

Bolsas de formación

Beneficiarios:

Licenciados universitarios ou titulación equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en historia e/ou arquivística

Acreditación de dominio da lingua galega a nivel iniciación mediante título oficial.

Non ter gozado de ningunha bolsa convocada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización e descrición de arquivos galegos.

Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda durante o período de duración das reguladas por medio desta orde.

Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego.

Obxecto:

As bolsas irán destinadas a actividades de formación relacionadas cos procesos técnicos que se realizan no ámbito dos arquivos e dos seus fondos documentais. Os bolseiros serán tutelados, coordinados e dirixidos polos seus servizos técnicos de arquivos.

As bolsas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, concorrencia, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

Importe:

Para a concesión das bolsas destinarase un crédito total de 111.634,48 euros, coa seguinte distribución por aplicacións orzamentarias:

  • 10.20.432A.480.1: 107.406 euros
  • 10.20.432A.484.0: 4.228,80 euros


 

Número de bolsas: 20.

Duración máxima: 6 meses. Poderanse prorrogar ata outros seis meses en función da existencia de crédito suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2017.

Importe bruto mensual de cada bolsa: 895,05 euros

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinará 35,24 euros por bolseiro/a e mes en concepto de cotizacións á Seguridade Social.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:

Un mes a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da Orde no Diario Oficial de Galicia.

Descargas