Listado provisional de adxudicatarios das bolsas de formación en materia de arquivos

Listado provisional de adxudicatarios das bolsas de formación en materia de arquivos

Bolsas de formación

Orde do 15 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2016 (DOG nº 65, do 6 de abril de 2016)

Artigo 6.3 da orde de convocatoria: ..."A proposta de resolución provisional farase pública nos taboleiros de anuncios da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e nos das súas xefaturas territoriais. O prazo de exposición pública será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, durante os cales se poderán facer as alegacións pertinentes".