Dixitalización de pergamiños do Arquivo Histórico Universitario de Santiago

Dixitalización de pergamiños do Arquivo Histórico Universitario de Santiago

Subvencións

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, coa Universidade de Santiago de Compostela na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 2.000€.

O Arquivo Histórico Universitario é un arquivo de titularidade universitaria que co paso do tempo foi enriquecendo os seus fondos cun amplo abano de conxuntos documentais de procedencia diversa que o converten nunha sorte de arquivo histórico local na área de Santiago de Compostela.

Dende os anos 90 desenvolve un ambicioso programa de dixitalización dos seus fondos documentais que corre paralelo á informatización integral de todas as tarefas e actividades do centro como arquivo histórico.

O resultado do traballo e a inversión realizada son 3 millóns de imaxes dixitalizadas de documentos dos seus fondos históricos.

Neste ano 2016 dixitalizáronse 816 pergameos medievais procedentes de catro fondos distintos do arquivo: 372 pergamiños da serie “bens” do Fondo Universitario, 104 pergamiños do Fondo do Mosteiro de San Martiño Pinario da sección de Clero, 71 pergamiños do mosteiro de San Xiao de Moraime da sección Clero, 203 pergamiños da Colección Blanco Cicerón, pola súa procedencia pertencentes na súa maioría ao Mosteiro de San Martiño Pinario, e os seus anexos, e 96 pergamiños da Casa da Sierra da sección de Arquivos Familiares do AHUS.

Trátase de documentos medievais de elevado interese histórico, diplomático e filolóxico. Os pergamiños da Casa da Sierra prestan especial interese par a historia local da comarca de Noia.