2021

Peso
11

Orde do 2 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código do procedemento CT130A)

O 20 de decembro de 2021 sae publicada no DOG a convocatoria de axudas en materia de arquivos para o ano 2022.

A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.