2014

Peso
4

Organización do Arquivo Municipal de Muíños

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 27 de febreiro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos, colabora co concello de Muíños nos traballos de organización do arquivo municipal.

Organización do Arquivo Municipal de Dodro

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ao abeiro da orde de 27 de febreiro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos, colabora co concello de Dodro nos traballos de organización do arquivo municipal.

Listado provisional de admitidos e excluídos das bolsas de arquivos

Os interesados poderán presentar as alegacións que estimen oportunas nun prazo de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte á publicación destes listados. (artigo 84 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común , e artigo 6.3 da Orde de convocatoria).

Prórroga das bolsas de formación en materia de arquivos

Orde do 27 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2014

Con data de 1 de xaneiro de 2015 prorróganse as 20 bolsas de formación en materia de arquivos por seis meses máis, de xaneiro a xullo de 2015.

Listado definitivo das bolsas de formación en materia de arquivos

LISTADO DE DESTINOS

 

-Arquivo de Galicia (Santiago de Compostela) 4 bolsas

-Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña)          3 bolsas

-Arquivo Histórico Provincial de Lugo               3 bolsas

-Arquivo Histórico Provincial de Ourense         3 bolsas

-Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra     3 bolsas