Sobre el Arquivo

Sobre el Arquivo

El Archivo

El Archivo del Reino de Galicia es en la actualidad un centro de titularidad estatal con gestión transferida a la Xunta de Galicia, que recibe, custodia y difunde fondos documentales de ámbito gallego y coruñés de naturaleza pública y privada.

Depende orgánicamente del Servicio de Coordinación del Área Cultural de la Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en A Coruña, y funcionalmente de la Subdirección xeral de Arquivos, dentro de la Secretaría xeral de Cultura de la CCEOU.

Creado para custodiar la documentación producida por la Real Audiencia de Galicia, convertida más tarde en Audiencia Territorial de A Coruña, desde finales del siglo XIX y, sobre todo a partir del siglo XX recibirá también documentación de otras instituciones de ámbito territorial gallego. Finalmente distintas normas le asignarán el papel de Archivo Histórico Provincial de A Coruña para los documentos de la Administración central periférica, primero, y de la autonómica después. Custodia también fondos privados y amplias colecciones de fotografía, cartografía y de postales. 

 

Ficha del arquivo

Código identificador
ES GA 15030 ARG
Formas autorizadas del nombre
Arquivo do Reino de Galicia
Formas paralelas del nombre
Archivo del Reino de Galicia
Otras formas del nombre
Tipo de institución conservadora de los fondos
Pública. Titularidade: estatal. Xestión: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia. Categoría: arquivos xerais e centrais
Localización
Xardín de San Carlos, s/nº 15001 A Coruña
Dirección
A CORUÑA
Código Postal
Teléfono
+34 881 960 360
Fax
+34 881 960 374
Web
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/index.html
Email
arq.reino.galicia@xunta.gal
Personas de contacto
Carmen Prieto Ramos (Directora)
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo
O Arquivo do Reino de Galicia foi creado en 1775 pola Real Cédula do 22 de outubro de Carlos III, coa denominación de Arquivo Público e Xeral de Galicia, pola que se crea o arquivo, se dota de persoal e se regula o seu funcionamento. Pero en realidade a sua orixe atópase ligada á da Real Audiencia de Galicia, institución xudicial e gobernativa creada polos Reis Católicos a por Real Cédula do 3 de agosto de 1480, expedida en Toledo, confirmada por unha pragmática dada en Madrid en 1494 polos mesmos Reis, e ás disposicións que tanto Carlos V como a sua nai, dona Juana, deron a primeiros do século XVI para que se puxesen ben gardados os preitos e expedientes da Audiencia. Instalado no Palacio da Real Audiencia, hoxe Capitanía Xeral, na cidade de A Coruña, foi trasladado aos sotos do Palacio de Xustiza en 1936, onde permaneceu ata 1956, data na que se trasladou ao edificio que ocupa na actualidade. A vinculación do Arquivo coa Audiencia segue a se manter cando esta se convirte en Audiencia Territorial, por Real Decreto de 26 de xaneiro de 1834. No ano 1857 faise cargo do arquivo o daquela recentemente creado Corpo Facultativo de Arquiveiros, baixo a dependencia xerárquica do Ministerio de Fomento. No século XX acentúase a independencia do centro e perfílase con nitidez a sua función de arquivo histórico de Galicia. En 1931 o Arquivo Central da Audiencia pasa a estar ao coidado dos profesionais do Arquivo do Reino de Galicia. Posteriormente, distintas normas asignaranlle tamén papel de Arquivo Histórico Provincial de A Coruña. Coa nova organización territorial do Estado español en comunidades autónomas, os arquivos de titularidade estatal radicados en Galicia, como o Arquivo do Reino de Galicia, foron transferidos na súa xestión á Comunidade Autónoma de Galicia en 1989. Así, forma parte do Sistema de Arquivos de Galicia e recibe por transferencia os documentos producidos pola Administración territorial da Xunta de Galicia na provincia de A Coruña.
Contexto cultural y geográfico
Vinculado á Real Audiencia de Galicia que hoxe continua o Tribunal Superior de Xustiza, o seu territorio é Galicia. Recibiu fondos de ámbito provincial e carácter rexistral, xudicial e da Administración Central periférica. Outras formas de ingreso: doazón, depósito e compra.
Atribuciones/fuentes legales
-Real cédula do 22 de outubro de 1775, do rei Carlos III, de creación coa denominación de Arquivo Público e Xeral de Galicia. -Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titualridade estatal. (Resolución do 14 de decembro de 1989, pola que se lles dá publicidade aos convenios). -Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio cultural de Galicia. -Orde do 30 de agosto de 2010, normas para realizar transferencias con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia. -Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia. -Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia. -Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. -Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia
Estructura administrativa
Dirección Administración Sección arquivo Laboratorio de restauración Reprografía
Gestión de documentos y política de ingresos
Recibe transferencias documentais de: tribunais e xulgados do seu ámbito territorial (galego, provinciais, de partido, locais e especiais), administración periférica do estado de ámbito galego, administración periférica da CCAA na súa provincia.
Edificio
Metros cadrados dos depósitos: 2879,29 Metros lineais de andeis: 24069 Metros lineais de documentación: 22799 Metros lineais de fondos bibliográficos: 1619 Unidades de instalación: 145635 (caixas e atados), 20971 libros, 96830 unidades documentais.
Fondos y otras colecciones custodiadas
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/ARG_Cadro_2012.pdf#
Instrumentos de descripción, guías y publicaciones
Gil Merino, Antonio: Archivo Histórico del Reino de Galicia: guía del investigador. Madrid, 1976. Arquivo do Reino de Galicia. Catálogo de instrumentos de descrición documental: Arquivo do Reino de Galicia, 1993. No sistema integrado de xestión Albalá.
Horario
De luns a venres, de 8:30-20:30 horaen inverno (22 de setembro a 20 de xuño). De luns a venres, de 8:30-19:30 horas en verán (21 de xuño a 21 de setembro).
Condiciones y requisitos para el uso y acceso
Consulta en sala. Libre acceso. Identificación con DNI ou pasaporte (Real Decreto 1266/2006, do 8 de novembro) Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos.
Accesibilidad
Acceso para persoas con discapacidade. Sí Liñas de autobuses urbanos que conectan co arquivo: 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23A.
Servicios de ayuda a la investigación
Sala de investigadores(ordenadores, lectores de microfilme e cámaras fotográficas). Instrumentos de descrición en liña ou en papel(opac) dos fondos. Servizo de asesoramento na busca de documentos. Consulta non presencial(correo, fax). Biblioteca auxiliar.
Servicios de reproducción
Copias en papel e dixitais ,formatos: A4, A3 e superiores. Posibilidade de gravar imaxes. Reproducións suxeitas ás tarifas segundo a normativa vixente (copia, autorización para a súa edición, e cecais, envío postal). Formulario para a reprodución en sala.
Espacios públicos
O Arquivo do Reino de Galicia conta cunha sala de exposicións temporais situada no propio edificio. A parte dispón dunha sala de conferencias na planta baixa e dunha sala de cursos no segundo andar. Biblioteca auxiliar de referencia.
Identificador de descrición
Identificador de institución
Xunta de Galicia. Subdirección xeral de arquivos
Reglas y/o convenciones
ISDIAH: Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian fondos de Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
Estado de elaboración
Borrador
Nivel de detalle
Parcial
Fechas de creación, revisión o eliminación
Creación: 2014-12-19 [ISO 8601]. Revisión: 2015-01-28 [ISO 8601].
Lengua
Galego: glg [ISO 639-2]
Fuentes
Páxina web do arquivo. Instrumentos sinalados como “Instrumentos de descrición, guías e publicacións”. Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 2012.
Notas de mantenimiento