Fondos

Fondos

Procedencia

Fundamentalmente o Arquivo está destinado a custodiar os documentos producidos pola Xunta de Galicia e os seus órganos dependentes que teñan un ámbito territorial superior a unha provincia. Pero tamén os de calquera  organismo, institución ou entidade de ámbito autonómico, privado e público, que teña especial relevancia e sexan de conservación permanente polo seu valor histórico e cultural.

Fondos

Historia

Creado polo Decreto 17/2008, do 7 de febreiro (DOG núm. 35, do 19 de febreiro) coa finalidade de exercer as funcións de centro de referencia do Sistema de Arquivos de Galicia e de arquivo histórico do Subsistema de Arquivo da Xunta de Galicia, finalmente o Decreto 207/2010, de 10 de decembro (DOG núm. 246, de 24 de decembro) outórgalle tamén carácter de arquivo intermedio, ao integrar nel á unidade que viña exercendo  as funcións de recollida e tratamento dos documentos producidos polas consellerías e outros órganos dependentes da Xunta de Galicia a nivel central.  

Estas normas asígnanlle un papel fundamental na infraestrutura  que debe servir para asegurar o mellor funcionamento da Administración Pública de Galicia  de acordo cos principios de eficacia, eficiencia e transparencia, ligando  os seus fins aos conceptos de conservación permanente e de acceso aos documentos públicos.

 

Fondos

Cadro de clasificación