Sobre el Archivo

Sobre el Archivo

El Archivo

El Archivo Central de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recoge la documentación producida por las unidades administrativas de los servicios centrales de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Depende orgánicamente de la Subdirección General de Gestión Cultural de la Secretaría General Técnica de la Consellería, y funcionalmente está ligado a la Subdirección General de Archivos, dentro de la Secretaría General de Cultura.

Tiene su sede en el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela y actualmente ocupa dos locales, oficina y depósitos, en los sótanos del bloque 3, donde se sitúan las Consejerías de Economía y Cultura.

El Archivo presta su servicio principalmente mediante préstamos y búsquedas a las oficinas productoras, y también a los ciudadanos, de acuerdo con la legislación vigente.

Ficha del arquivo

Código identificador
ES GA 15078 ACCU
Formas autorizadas del nombre
Arquivo Central de Cultura
Formas paralelas del nombre
Archivo Central de Cultura
Otras formas del nombre
Tipo de institución conservadora de los fondos
Pública. Titularidade: autonómica. Categoría: Arquivos xerais e centrais
Localización
San Caetano, bloque 3 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Dirección
A CORUÑA
Código Postal
Teléfono
+34 981 957 573
Fax
Web
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-central-da-secretaria-xeral-de-cultura/index.html
Email
arquivo.cultura.sc@xunta.es
Personas de contacto
Antonio Fernández Domínguez (Técnico Superior de Arquivos)
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo
O Arquivo Central da Secretaría Xeral de Cultura xurde coa creación da Consellería de Cultura no ano 1982, unha vez realizados os traspasos de competencias en materia de cultura do Estado á comunidade autónoma de Galicia previstos no Estatuto de autonomía (mediante R.D. 1634/1980, de 31 de xullo). Aínda que durante anos funcionou con persoal eventual, en 2006 se dota de persoal funcionario e entra a formar parte da Relación de Postos de Traballo da Consellería, como unidade dependente da Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, dentro da Secretaría Xeral. A Consellería de Cultura experimentou dende a súa creación diversas reestruturacións orgánicas e funcionais. Históricamente, as funcións específicas foron desenvolvidas por dúas direccións xerais, ás veces refundidas nunha soa. Unha terá ao seu cargo a dirección e coordinación das actuacións en materia de promoción cultural e do libro e bibliotecas e outra a dirección e coordinación en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico e documental, arquivos e museos. En 1993 creouse unha terceira dirección xeral para as actuacións relativas ao Camiño de Santiago, que na actualidade está integrada como servizo na Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Asimesmo, a promoción cultural do teatro, a danza e a música determinou a creación do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) en 1989, substituído en 2008 pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC).
Contexto cultural y geográfico
Competencias en materia de cultura e ámbito galego. Custodia doc. relativa ás competencias da consellería na protección, difusión e incremento do Patr. Cult. Galego. Cronoloxicamente delimítase entre a aparición do estado das autonomías e a actualidade.
Atribuciones/fuentes legales
-Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio cultural de Galicia. -Orde do 30 de agosto de 2010, normas para realizar transferencias con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia. -Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia. -Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia. -Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. -Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia
Estructura administrativa
Dirección: secretario xeral técnico da consellería Sección Arquivo
Gestión de documentos y política de ingresos
Como arquivo central, recibe transferencias anuais dos distintos servizos, seccións e secretarías das unidades adscritas a Cultura nos servizos centrais. Realiza a formación do persoal das oficinas no tocante á organización e ás transferencias documentais
Edificio
Metros cadrados dos depósitos: 225 m² Metros lineais de andeis: 728 Metros lineais de documentación: 653 Unidades de instalación: 4.907 A sede do Arquivo Central coincide coa da Secretaría Xeral de Cultura, no complexo administrativo de San Caetano.
Fondos y otras colecciones custodiadas
-Cultura -Dirección -Xestión Administrativa -Xestión Económica -Promoción Cultural -Protección do Patrimonio -Dirección -Xestión Administrativa -Xestión Económica -Promoción Cultural -Protección do Patrimonio
Instrumentos de descripción, guías y publicaciones
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-central-da-secretaria-xeral-de-cultura/resources/downloads/Cadro_ACCU.pdf http://albala.arquivodegalicia.xunta.es/cgi-bin/albcgi.exe?CMD=LOGGON&USER=accuweb&PASS=cultura&LINK_TO=VER_ fondos#
Horario
De luns a venres, de 8:15 a 14:45 horas en inverno (22 de setembro a 20 de xuño). De luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas en verán (21 de xuño a 21 de setembro). Pechado ao público: tódolos festivos de índole estatal, autonómica e local.
Condiciones y requisitos para el uso y acceso
Consulta no arquivo. Libre acceso, previa solicitude á Secretaría Xeral Técnica da Consellería. Identificación con DNI ou pasaporte. Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos.
Accesibilidad
Acceso para persoas con discapacidade: Si. O complexo administrativo, onde está o arquivo, está conectado co centro da cidade por varias liñas de transporte urbano; 1, 4, 6, P4, C2, P6 (parada da Rúa de San Caetano), 5, P2, C4 (parada da Rúa Anxo Casal).
Servicios de ayuda a la investigación
Instrumentos de descrición en papel e acceso ás bases de datos dos fondos do arquivo. Servizo de asesoramento para a busca e localización de documentos. Consulta non presencial a través de correo postal, correo electrónico e fax.
Servicios de reproducción
Copias en papel e dixitais. Tarifas das reproducións suxeitas a normativa vixente que inclúe copia, autorización para edición ou envío postal. Solicitude para reprodución en sala mediante formulario. Autorización expresa da reprodución para a edición.
Espacios públicos
Identificador de descrición
Identificador de institución
Xunta de Galicia. Subdirección xeral de arquivos
Reglas y/o convenciones
ISDIAH: Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian fondos de Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
Estado de elaboración
Borrador
Nivel de detalle
Parcial
Fechas de creación, revisión o eliminación
Creación: 2014-12-19 [ISO 8601]. Revisión: 2015-01-28 [ISO 8601].
Lengua
Galego: glg [ISO 639-2]
Fuentes
Páxina web do arquivo. Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 2012.
Notas de mantenimiento