Sobre el Archivo

Sobre el Archivo

El Archivo

El Archivo Histórico Provincial de Lugo es un centro público de titularidad estatal y gestión transferida desde 1989 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Depende orgánicamente de la Jefatura Territorial de la Consejería de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia y funcionalmente de la Subdirección General de Archivos, perteneciente a la Secretaría General de Cultura.

Fue creado por la Orden de 10 de mayo de 1951 del Ministerio de Educación Nacional. Se instaló inicialmente en el palacio que hoy ocupa la Diputación Provincial, hasta su traslado definitivo en 1988 a un edificio construido y equipado expresamente para recoger, custodiar y servir fondos documentales.

Tiene su sede en un edificio situado en la calle Cambria, en las proximidades del casco histórico de la ciudad de Lugo.

Ficha del arquivo

Código identificador
ES GA 27028 AHPLU
Formas autorizadas del nombre
Arquivo Histórico Provincial de Lugo
Formas paralelas del nombre
Archivo Histórico Provincial de Lugo
Otras formas del nombre
Tipo de institución conservadora de los fondos
Pública. Titularidade: estatal Xestión: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia Categoría: arquivos históricos provinciais
Localización
Rúa Cambria, s/n, 27002 Lugo
Dirección
LUGO
Código Postal
Teléfono
+34 982 828 318
Fax
Web
https://arquivosdegalicia.xunta.gal/es/arquivo-historico-lugo
Email
ahp.lugo.informacion@xunta.gal
Personas de contacto
Dolores Pereira Oliveira (Directora)
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo
O Arquivo Histórico Provincial de Lugo foi creado pola Orde do Ministerio de Educación Nacional do 10 de maio de 1951, como resultado dun longo proceso inicado en 1938 polo Padroado provincial de Arquivos, Bibliotecas e Museos, a partir da publicación do Decreto conxunto dos ministerios de Xustiza e Instrución Pública e belas Artes do 12 de novembro de 1931, polo que se crean os arquivos históricos provinciais. Instalouse provisionalmente nuns locais cedidos pola Deputación no Palacio Provincial, provisionalidade que se mantivo ao longo de 37 anos, dende 1951 ata 1988, data na que se constrúe un edificio propio. Coa construción deste edificio, o Arquivo Histórico Provincial de Lugo vai dispoñer de espazo para exercer os labores de custodia e servizo. Ata entón, e a causa do exiguo dos depósitos, só podía recoller os protocolos notariais do distrito de Lugo, do arquivo municipal da capital e das contadorías de hipotecas da cidade, pero os novos locais permítenlle cumprir desafogadamente coas súas funcións. De titularidade estatal e xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa lexislación vixente, o Arquivo Histórico Provincial de Lugo é o encargado de recibir, custodiar e servir a documentación producida polos órganos de goberno da Administración periférica do Estado na provincia de Lugo, a documentación xudicial e tamén a producida polos órganos da Xunta de Galicia en Lugo, e pode recibir, mediante compra, doazón ou depósito, fondos privados e coleccións documentais. Forma parte do Sistema de Arquivos de Galicia e do Sistema Estatal de Arquivos.
Contexto cultural y geográfico
A provincia de Lugo ten unha superficie de 9.856 km2 e 346.005 habitantes. Foi creada coa reforma de Javier de Burgos en 1833 unindo as antigas provincias de Mondoñedo e Lugo e está formada por 67 concellos, 9 partidos xudiciais e 6 distritos notariais.
Atribuciones/fuentes legales
-Decreto de 12 de novembro de 1931 dos ministerios de Xustiza e de Instrución Pública e Belas Artes sobre o réxime e a denominación dos arquivos históricos de protocolos e os históricos provinciais. -Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titualridade estatal. (Resolución do 14 de decembro de 1989, pola que se lles dá publicidade aos convenios). -Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio cultural de Galicia. -Orde do 30 de agosto de 2010, normas para realizar transferencias con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia. -Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia. -Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia. -Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. -Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia
Estructura administrativa
Dirección Administración Sección Arquivo Laboratorio de restauración Reprografía
Gestión de documentos y política de ingresos
Transferencias de tribunais e xulgados da provincia, fondos documentais de fe pública e administración periférica do Estado e autonómica en Lugo. Compras, depósitos e doazóns de documentación maioritariamente privada.
Edificio
Ten un total de 3.501,48 m2 divididos en seis plantas. Nas tres sobre o chan atópanse os locais de traballo e de servizo ao público, mentres que nas tres subterráneas están os depósitos, capaces de albergar 20.000 m. de documentos con total seguridade.
Fondos y otras colecciones custodiadas
1. fondos públicos 2. fondos privados 3. Coleccións fondos públicos 2. fondos privados 3. Coleccións#
Instrumentos de descripción, guías y publicaciones
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=6 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=50027
Horario
De luns a venres, de 8:30 a 20:30 horas. Pechado os días 1 e 6 de xaneiro, martes de Entroido, xoves e venres de Pascua, 1 e 17 de maio, 25 de xulllo, 15 de agosto, 5 e12 de outubro, 1 de novembro e 6,8,24,25 e 31 de decembro.
Condiciones y requisitos para el uso y acceso
Documentación de carácter público, de consulta libre agás as limitacións legais derivadas das normativas vixentes en materia de protección de datos e consulta de documentos.
Accesibilidad
Acceso para persoas con discapacidade: si. As liñas 3, 3A, 4, 9, 9A, 11 e 12 dos Autobuses Urbanos de Lugo conectan co arquivo. Ademais, hai unha parada de taxis a pouco más de 150 m e a Estación de Autobuses de Lugo está a menos de 700.
Servicios de ayuda a la investigación
Sala de investigadores; instrumentos de descrición en papel e opac; lectores de microfilme e ordenadores a disposición do público; servizo de asesoramento; consulta por correo postal, correo electrónico e fax; biblioteca auxiliar de referencia.
Servicios de reproducción
Copias en papel e dixitais en distintos formatos e gravación de imaxes, suxeitas ás tarifas establecidas na normativa correspondente. Tanto a reprodución en sala como a reprodución para edición deben aterse á normativa vixente.
Espacios públicos
Sala de usos múltiples. Biblioteca auxiliar de referencia.
Identificador de descrición
Identificador de institución
Xunta de Galicia. Subdirección xeral de arquivos
Reglas y/o convenciones
ISDIAH: Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian fondos de Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
Estado de elaboración
Borrador
Nivel de detalle
Parcial
Fechas de creación, revisión o eliminación
Creación: 2014-08-22 [ISO 8601]. Revisión: 2015-01-29 [ISO 8601].
Lengua
Galego: glg [ISO 639-2]
Fuentes
Guía dos arquivos da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Secretaría Xeral de Cultura, 2013, p. 55-64.
Notas de mantenimiento