Sobre el Archivo

Sobre el Archivo

El Archivo

El Archivo Histórico Provincial de Ourense es un centro de titularidad estatal y gestión transferida desde 1989 a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Depende orgánicamente del Departamento Territorial de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en Ourense y funcionalmente de la Subdirección General de Archivos,  dentro de la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.

En los cinco kilómetros lineales de estanterías de sus depósitos custodia más de 200 fondos, de los que 153 son de origen privado.

El Archivo abre 12 horas diarias (de 8:30 a 20:30 h) y presta servicio a toda clase de usuarios, que acuden o se dirigen a él por motivos administrativos, de investigación histórica o culturales, en el sentido más amplio de la palabra.

Tiene su sede en el edificio que fue convento franciscano entre los siglos XIV y XIX y cuartel de infantería entre el XIX e finales del XX (Calle Emilia Pardo Bazán s/n).

Ficha del arquivo

Código identificador
ES GA 32054 AHPOU
Formas autorizadas del nombre
Arquivo Histórico Provincial de Ourense
Formas paralelas del nombre
Archivo Histórico Provincial de Ourense
Otras formas del nombre
Tipo de institución conservadora de los fondos
Pública. Titularidade: estatal Xestión: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia Categoría: arquivos históricos provinciais
Localización
Rúa Emilia Pardo Bazán, s/n, 32004 Ourense
Dirección
OURENSE
Código Postal
32004
Teléfono
+34 988 788 228
Fax
Web
https://arquivosdegalicia.xunta.gal/gl/arquivo-provincial-ourense
Email
arq.prov.ourense@xunta.gal
Personas de contacto
Pablo Sánchez Ferro, Director
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo
O Arquivo Histórico Provincial de Ourense creouse no ano 1943, en cumprimento do establecido no Decreto do 12 de novembro de 1931 dos ministerios de Xustiza e de Instrucción Pública e Belas Artes, sobre o réxime e denominación dos arquivos históricos de protocolos. A finalidade orixinaria foi a recepción dos protocolos centenarios da provincia e os documentos sen uso que estaban espallados polas diversas dependencias da Administración Periférica do Estado. O arquivo foi recoñecido xurídicamente no ano 1977. Na actualidade a titularidade é estatal e a xestión está transferida a Comunidade Autónoma de Galicia (1989). Encárgase de recibir, custodiar e servir os documentos xerados pola Administración Periférica do Estado, a Administración de Xustiza e polos órganos territorias da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. O arquivo promove a conservación do patrimonio documental galego a través da compra, doazón ou depósito de fondos de orixe pública (concellos)e privada (familias, persoas, asociacións, etc.).
Contexto cultural y geográfico
O ámbito geográfico que lle corresponde ao arquivo coincide coa provincia de Ourense. As orixes da provincia hai que situalas na división eclesiástica medieval do territorio en dioceses. É cara a principios do século XVI cando aparece a denominación de "provincia" sobreposta ás diversas dióceses galegas. A historia da provincia está intimamente vinculada ao espallamento da cultura cenobítica e monacal ao longo da Idade Media e Moderna, moi presente nas marxes dos principais ríos da provincia: o Miño e o SIl, coa denominada Ribeira Sacra, e o Avia, coa zona do Ribeiro. Trátase dunha provincia cunha importante presenza do mundo agrario e cunha forte cultura vitivínicola e etnográfica vinculado ao Entroido e o magosto.
Atribuciones/fuentes legales
-Decreto de 12 de novembro de 1931 dos ministerios de Xustiza e de Instrucción Pública e Belas Artes sobre o réxime e a denominación dos arquivos históricos de protocolos e os históricos provinciais. -Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titualridade estatal. (Resolución do 14 de decembro de 1989, pola que se lles dá publicidade aos convenios). -Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio cultural de Galicia. -Orde do 30 de agosto de 2010, normas para realizar transferencias con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia. -Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia. -Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia. -Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. -Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia
Estructura administrativa
Dirección Administración Sección Arquivo Reprografía
Gestión de documentos y política de ingresos
Recibe transferencias de: Tribunais e xulgados do seu ámbito territorial fondos documentais da fe pública Administración periférica Estatal Administración periférica Autonómica Ingresos a través de compras, depósitos e doazóns.
Edificio
Fondos y otras colecciones custodiadas
Instrumentos de descripción, guías y publicaciones
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=5 Gallego Domínguez, Olga. Archivo Histórico Provincial de Ourense: guía del investigador. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1977. Pablo Sánchez Ferro (dir.). Guía do Arquivos Histórico Provincial de Ourense. Ourense: Xunta de Galicia, 2006. http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=50906
Horario
De luns a venres, de 8:30 a 20:30 horas en inverno (22 de setembro a 20 de xuño). De luns a venres, de 8:45 a 19:45 horas en verán (21 de xuño a 21 de setembro).
Condiciones y requisitos para el uso y acceso
Consulta en sala. Libre acceso. Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e conculta de documentos.
Accesibilidad
Acceso para persoas con discapacidade: non
Servicios de ayuda a la investigación
Instrumentos de descrición en papel e opac para o acceso ás bases de datos dos fondos do arquivo. Lectores de microfilm e ordenadores para consulta. Servizo de asesoramento para a busca e localización de documentos.
Servicios de reproducción
Realízanse copias en papel e dixitais. Formatos en papel: A4 e A3. Tamén existe a posibilidade de gravar imaxes. As reproduccións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente. A solicitude realízase mediante un formaulario.
Espacios públicos
Identificador de descrición
Identificador de institución
Xunta de Galicia. Subdirección xeral de arquivos
Reglas y/o convenciones
ISDIAH: Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian fondos de Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
Estado de elaboración
Borrador
Nivel de detalle
Parcial
Fechas de creación, revisión o eliminación
Revisión: 2015-01-30 [ISO 8601].
Lengua
Galego: glg
Fuentes
Guía dos arquivos da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Secretaría Xeral de Cultura, 2013, p. 55-64.
Notas de mantenimiento