Sobre el Archivo

Sobre el Archivo

El Archivo

El Archivo Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo es el primer archivo de la Administración Autonómica de Galicia creado para recibir los documentos de la administración periférica. Depende orgánicamente de la Delegación Territorial de Lugo, Jefatura Territorial de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y funcionalmente de la Subdirección General de Archivos, dentro de la Secretaría General de Cultura.

Para desarrollar sus funciones, el Archivo dispone en la actualidad, por lo que respecta a los espacios y locales, de 70m2 de oficina y tres locales en los sótanos que cuentan con un total de 3.700 metros de estantes. Los usuarios principales de este Archivo son las oficinas productoras que pueden consultar sus documentos desde el mismo momento de la transferencia.

Tiene su sede en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Lugo.

Ficha del arquivo

Código identificador
ES GA 27028 ATLU
Formas autorizadas del nombre
Arquivo Territorial da Xunta de Galicia en Lugo
Formas paralelas del nombre
Archivo Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo
Otras formas del nombre
Tipo de institución conservadora de los fondos
Pública. Titularidade: autonómica. Categoría: Arquivos Territoriais.
Localización
Delegación Provincial da Xunta de Galicia, ronda da Muralla, 70, 27003 Lugo
Dirección
LUGO
Código Postal
27003
Teléfono
+34 982 294 240
Fax
Web
https://arquivosdegalicia.xunta.gal/gl/arquivo-xunta-lugo
Email
arquivo.xeral.lugo@xunta.es
Personas de contacto
Olimpia López Rodríguez, xefa de Sección
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo
Os antecedentes deste arquivo atópanse na reunión, nun único edificio administrativo, da maioría das delegacións provinciais da Xunta de Galicia en Lugo, a finais dos anos 90. O Arquivo Histórico Provincial e a Delegación Provincial da Consellería de Cultura expoñen a necesidade da creación dun arquivo administrativo para a custodia dos documentos das delegacións provinciais. A comisión xestora do edificio recolle a proposta e comeza a traballar para dotar de espazo de oficinas e de depósitos ao futuro Arquivo Territorial. Respecto do espazo, a comisión xestora destina uns 100 m² para oficinas e 3 locais para depósitos nos sotos do edificio, un deles xa dotado inicialmente con armario de andeis do tipo compacto, con capacidade total para recoller aproximadamente 3,5 km de documentos. Este proceso desemboca na creación do arquivo territorial mediante a Resolución do 11 de setembro de 1998 pola que se publica o acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de setembro de 1998 que aproba o Plan de racionalización de efectivos do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. Nesta resolución créase o arquivo como un dos servizos xerais do edificio administrativo e aparece na Relación de Postos de Traballo adscrito á Delegación Provincial de Cultura. No momento actual, o Arquivo Territorial de Lugo segue a consolidar a súa traxectoria como arquivo de titularidade autonómica que xestiona os documentos xerados pola Administración periférica da Xunta de Galicia. A continuidade dos traballos fai que se consigan uns resultados que melloran ano tras ano.
Contexto cultural y geográfico
Este arquivo ten como funcións principais manter, custodiar, servir, etc., os documentos producidos pola administración periférica da Xunta de Galicia en Lugo. E transferirlle ao Arquivo Histórico Provincial de Lugo os documentos que sexan de conservación permanente.
Atribuciones/fuentes legales
-Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio cultural de Galicia. -Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia. -Orde do 30 de agosto de 2010, normas para realizar transferencias con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia. -Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia. -Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia. -Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia
Estructura administrativa
Dirección Sección Arquivo Repografía
Gestión de documentos y política de ingresos
O arquivo recibe as transferencias documentais das xefaturas territoriais das consellerías en Lugo sitas no edificio administrativo. E transfire documentos ao Arquivo Histórico Provincial unha vez que se cumpren os prazos de conservación correspondentes.
Edificio
O arquivo está situado no edificio administrativo da Xunta en Lugo, construído en 1997. Este edificio dispón de tres andares sobre a rasante e dous debaixo. As oficinas do arquivo sitúane no segundo andar e os depósitos nos sotos do edificio.
Fondos y otras colecciones custodiadas
Instrumentos de descripción, guías y publicaciones
Horario
De luns a venres, de 8:30 a 14:30 horas en inverno (22 de setembro a 20 de xuño). De Luns a venres, de 9:00 a 14:00 en verán (21 de xuño a 21 de setembro).
Condiciones y requisitos para el uso y acceso
Consulta en sala. Libre acceso. Identificación con DNI ou pasaporte. Acceso aos fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consula de documentos.
Accesibilidad
Acceso para persoas con discapacidade: si A maioría de liña de buses urbanos teñen parada moi preto do edificio administrativo da Xunta de Galicia. En concreto, son as liñas 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 12 e 14.
Servicios de ayuda a la investigación
Servizo de asesoramento para a busca e localización de documentos. Consulta non presencial a través de correo postal, correo electrónico e telefónica.
Servicios de reproducción
Realízanse copias en papel e dixitais. As reproducións están suxeitas ás tarifas establecidas na normativa vixente, que inclúe a realización da copia, a autorización para a súa edición, se é o caso, e o envío postal das copias.
Espacios públicos
Identificador de descrición
Identificador de institución
Xunta de Galicia. Subdirección xeral de arquivos
Reglas y/o convenciones
ISDIAH: Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian fondos de Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
Estado de elaboración
Borrador
Nivel de detalle
Parcial
Fechas de creación, revisión o eliminación
Creación: 2014-08-22 [ISO 8601]. Revisión: 2015-01-29 [ISO 8601].
Lengua
Galego: glg [ISO 639-2]
Fuentes
Guía dos arquivos da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Secretaría Xeral de Cultura, 2013, p. 127-133.
Notas de mantenimiento