Sobre o Arquivo

Sobre o Arquivo

O Arquivo

O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra é un centro de titularidade estatal e xestión transferida desde 1989 á Comunidade Autónoma de Galicia.

Depende organicamente da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en Pontevedra e funcionalmente da Subdirección Xeral de Arquivos e Museos, dentro da Secretaría Xeral de Cultura.

Custodia cerca de 11 km de documentos. O acceso á documentación é libre, coas restricións que impoñen a lexislación vixente e o estado de conservación da mesma. 

Ten a súa sede na chamada Casa dos Fonseca, no Paseo de Colón. 

Ficha do Arquivo

Código identificador
ES GA 36038 AHPPPO
Formas autorizadas do nome
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra
Formas paralelas do nome
Archivo Histórico Provincial de Pontevedra
Outras formas do nome
Tipo de institución conservadora dos fondos
Pública. Titularidade: estatal Xestión: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia Categoría: arquivos históricos provinciais
Localización
Paseo de Colón, 4 36002 Pontevedra
Enderezo
PONTEVEDRA
Código Postal
Teléfono
+34 886 151 536 / +34 886 151 537
Fax
+34 886 151 539
Web
https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/-/arquivo-arquivo-historico-provincial-de-pontevedra
Email
arq.historico.pontevedra@xunta.es
Persoas de contacto
Carmen L. Corgo Solleiro (Dirección)
Historia da institución que custodia os fondos do arquivo
Os arquivos históricos provinciais teñen a súa orixe no Decreto do 12 de Novembro de 1931, que dispón que os protocolos notariais de máis de cen anos que non estivesen nos arquivos das capitais do colexio notarial formen o fondo inicial dos ditos arquivos, Posteriores disposicións, amplíanse as competencias dos arquivos provinciais para reunir a documentación xudicial, dos rexistros da propiadade, das delegacións de Facenda etc. Adquiren seu perfil máis nidio co decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración Civil, polo que se establece que toda a documentación producida por organismos da adminisitración central e institucional da provincia se envíe aos arquivos histórico provinciais. O arquiveiro da Delegación de Facenda e director da Biblioteca Pública, Enrique Fernández- Villamil y Alegre que en cumprimento do Decreto de 1931 contitué o padroado fundacional do arquivo de febreiro de 1932. Desde o local cedido pola Delegación de Facenda trasladase por limitación de espacio ao Instituto Nacional de Ensino Medio en 1940. Vinte anos máis tarde ocupa o súa actual sede, a antiga Casa dos Fonseca
Contexto cultural e xeográfico
Polo Real Decreto de 1833 producíuse a división territorial do Estado creando a provincia de Pontevedra sendo a súa cabeza a vila de Pontevedra a cal dous anos máis tarde dáselle o título de cidade. O Arquivo desde o seu orixe vincularase aos organismos públicos
Atribucións/fontes legais
-Decreto de 12 de novembro de 1931 dos ministerios de Xustiza e de Instrucción Pública e Belas Artes sobre o réxime e a denominación dos arquivos históricos de protocolos e os históricos provinciais. -Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Xunta de Galicia sobre xestión de arquivos de titualridade estatal. (Resolución do 14 de decembro de 1989, pola que se lles dá publicidade aos convenios). -Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio cultural de Galicia. -Orde do 30 de agosto de 2010, normas para realizar transferencias con destino aos arquivos dependentes da Xunta de Galicia. -Orde do 31 de agosto de 2010 pola que se establecen as normas para a consulta e reprodución dos documentos nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia. -Orde do 1 de setembro de 2010 pola que se establecen as normas para a realización de préstamos de documentos entre os arquivos propios e xestionados pola comunidade autónoma e as oficinas da Xunta de Galicia. -Decreto 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas dos servizos de reprodución prestados nos arquivos xestionados pola Xunta de Galicia. -Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
Estructura administrativa
Dirección Administración Sección de Arquivo Reprografía Biblioteca auxiliar
Xestión de documentos e política de ingresos
Recibe transferencias de: Tribunais e xulgados do seu ámbito territorial fondos documentais da fe pública Administración periférica Estatal Administración periférica Autonómica Ingresos a través de compras, depósitos e doazóns.
Edificio
Metros cadrados dos depósitos: 1.961,18 Metros lineais de andeis: 11.000 Instalado na antiga Casa de Cultura, orixinariamente Pazo dos Fonseca, de 1910 e adquirido polo Ministerio de Educación Nacional en 1955 para albergar o Arquivo e a Biblioteca.
Fondos e outras coleccións custodiadas
Fondo do Arquivo Histórico Provincial: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-institucion?idArquivo=9617342 Fondo do Colexio Oficial de Arquitectos de Pontevedra: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?p_p_id=catalogodocumenalportlet_WAR_catalogodocumentalportlet&idObjeto=13237224 Fondo da Cámara Agraria Provincial de Pontevedra: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=1012197 Fondo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Pontevedra: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=1032738 Fondo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Ponte Sampaio: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=1032156 Fondo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Vilanova de Arousa: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=13236438 Fondo da Delegación Provincial de Pontevedra. Delegación Nacional da Sección Feminina: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=13231729 Fondo da Xunta Provincial de Pontevedra. Padroádego de Protección á Muller: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=13237315 Fondo da Xefatura Provincial de Pontevedra. Movemento Nacional: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/atom-fondo?idObjeto=9623969
Instrumentos de descrición, guías e publicacións
Cadro de clasificación do Fondo do Arquivo Histórico Provincial: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.36038.ahppo/es/clasificacionJerarquica/clasificacion.do?idArchivo=7 Cadro de clasificación do Fondo da Cámara Agraria Provincial de Pontevedra: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/887396/Camara-Agraria-Provincial.pdf/e7ae6d1c-0dc6-4b3c-acd7-3e81c1cfb13f Cadro de clasificación do Fondo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Pontevedra: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/887368/Irmandade-Sindical-de-Labregos-e-Gandeiros-de-Pontevedra.pdf/d432b96a-b8ad-4d54-98b7-1d98efaa32f9 Cadro de clasificación do Fondo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Ponte Sampaio: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/887340/Irmandade-Sindical-de-Labregos-e-Gandeiros-de-Ponte-Sampaio.pdf/11552dad-bc64-4ce5-b99c-8398c7cbd647 Cadro de clasificación do Fondo da Irmandade sindical de labradores e gandeiros de Vilanova de Arousa: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/887382/Irmandade-Sindical-de-Labregos-e-Gandeiros-de-Vilanova-de-Arousa.pdf/144b91d5-eab8-4270-b1d7-52f162d61088 Cadro de clasificación do Fondo da Delegación Provincial de Pontevedra. Delegación Nacional da Sección Feminina: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/1079690/CLASSeccion-Feminina.pdf/0aa6125c-4450-4687-b295-ae6a6e902875 Cadro de clasificación do Fondo da Xunta Provincial de Pontevedra. Padroádego de Protección á Muller: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/1079697/Proteccion-Muller.pdf/45fdbd82-59d9-4310-869c-0ad744cb5f4a Cadro de clasificación do Fondo da Xefatura Provincial de Pontevedra. Movemento Nacional: https://arquivos.depo.gal/documents/885401/1079704/CLASXuntaProvincialdoMovemento.pdf/3bddb6cb-f976-4ae4-b422-37b23bc374ae Coleccións: https://arquivos.depo.gal/web/patrimonio/colecciones/-/colecciones/20
Horario
Inverno: De luns a venres, de 8.30 a 20.30 h Verano: De luns a venres, de 8.30 a 20.00 h Pechado: 1 e6 de xaneiro, xoves e venres de Pascua, 1 e 17 de maio, 25 de xullo, 15 agosto, 12 de outubro, 1 de novembro,6,8,24,25e 31 de decembro. Festivos locais
Condicións e requisitos para o uso e acceso
Libre acceso Consulta en sala Identificación con DNI ou pasaporte Acceso a fondos suxeito á normativa legal vixente en materia de protección de datos e consulta de documentos.
Accesibilidade
Acceso para persoas con discapade: non
Servizos de axuda á investigación
Sala de investigadores: 15 postos Instrumentos de descripción en papel e Opac Lectores de microfilme, ordenadores Servizo de asesoramento e localización documental Consulta por correo postal, correo electrónico, fax Biblioteca Auxiliar de referencia.
Servizos de reproducción
Copias en papel e dixitais; posibilidade de grabar imaxes (a utilización de cámaras propias está suxeita á normativa vixente) Tarifas establecidas no Decreto 219/2011
Espazos públicos
Biblioteca Auxiliar de referencia.
Identificador de descrición
Identificador de institución
Xunta de Galicia. Subdirección xeral de arquivos
Regras e/ou convencións
ISDIAH: Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian fondos de Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
Estado de elaboración
Borrador
Nivel de detalle
Parcial
Datas de creación, revisión ou eliminación
Creación: 2014-08 [ISO 8601]. Revisión: 2015-02-03 [ISO 8601].
Lingua
Galego: glg [ISO 639-2]
Fontes
Páxinas web da propia institución, do Portal de Arquivos de Galicia e do Censo Guía de Arquivos de España e Iberoamérica.
Notas de mantemento