Dias das Letras Galegas

Dias das Letras Galegas

Dias das Letras Galegas

 

TRANSCRICIÓN

(falta o inicio da escritura)
1 ... forza? ni por engano recebido e mays de mina boa, propia e libre bontade e por a-/
2 quel a mejor forma, modo e maneyra que poso e debo con dereito, vendo e fir-/
3 memente outorgo e dou por juro e senorío de herdade de oje, este día, en/
4 diante, perpetuamente para senpre jamays, a vos, Juan Garçia de Zerage, vezino/
5 da feligresía de Santa María de Agoas Santas, que sodes presente e a vosa/
6 moller, Ysabel Rodríguez, que he absente ven como si fose presente e a todos voses/
7 e seus herdeiros e subcesores. Conben a saber que vos vendo en cada un ano/
8 de renta para senpre, un moyo de vino tinto medido por la medida dereita do Ribe-/
9 yro da Bea a a bica do logar en a mina leira de vina, dizimo a deus que Jazino/
10 Chaao en a dita feligresía, así como se parte abaixo porlo rigueiro que bai para /
11 os Betouros e da una das partes vay ao longo e se parte con outra vina de a(ilexible)/
12 de Vilaberde, e da outra parte, vay ao longo de outra vina de Juan o(ilexible)/
13 e decima parte por outra mina leyra de vina e topa en o rego da agoa que vai/
14 para a horta dos Betouros , pago en una casa e en un lagar e sy fordes por el/
15 antes de Santos, que vos lo pague eu e meus herdeiros (ilexible)acado e si despoys/
16 de Santos que vos lo pague e mida por lo puçal. Véndovos o dito moyo de vino tinto/
17 en cada un ano de renta e vos lo pono e aseuto en a dita mina leira de vina do/
18 Chaao para senpre según o que dito he por preço e contía de corenta reaas de/
19 plata que son mill e trezentos e sasenta pares de bancas, os quaes me logo destes e/
20 pagastes e eu de vos reçebí en presençia do notario e testigos de iuso escritos/
21 en ouro e reaas e moeda que se montou a dita contía, dos quaes me dou e outor-/
22 go por contento e ben pago a toda mina bontade e renunçio que nunc de lo (ilexible)/
23 ni alege, o contrario, por mi ni por outro, e dizéndoo ou alegándoo eu ou outro/
24 por mi que quero e outorgo que me no balla ne seja sobre elo oydo ni reçebido en juyzio/
25 ne fora del e vos dee e page de pena o dobro da dita contía e todo jur, poder, posisón/
26 propiedade, senorío dereyto, voz e abçión que eu e meus herdeiros fasta aquí//
27 aviamos en a dita propiedade de mi e meus herdeiros o tiro, collo, quito e remobo/
28 e en bos o dito Juan Garçia de Zarague e en bosa moller e vosas vozes e herdey-/
29 ros, o pono, traspaso para todo senpre jamais e por la tradiçión de la voz constetuyo/
30 por verdadeiros e senores e propietarios delo e vos dou e outorgo poder e fa-/
31 culdad para que desde aquí en diante por vosa propia abtoridade sen juez, alcal-/
32 de, meyrino, mayordomo ne outro oficial do dereito, posades entrar, tomar, receber/
33 e ajurar todo o suso dito e fazerdes del e en el e en qualquer parte del, todo o que vos qui-/
34 serdes e por ben toverdes e a vos ven bisto for e vos seer ffeito, saao e de paz a dereito/
35 por los outros meus bees que vos para elo obligo so a dita pena do dobro que me o-/
36 bligo dar e pagar se contra elo for nen pasar agora ni en ningún tenpo que seja/
37 e eu o dito Joan Garçia de Zarage que so presente para mi e para a dita mina moller e para todos/
38 nosos herdeiros e subcesores así a reçebo. Que foi ffeita e outorgada en a villa de Pon-/
39 tevedra, a vinte e dous días do mes de janeiro do ano do nasçimiento de noso senor/
40 ihesu chrispto, de mill e quinientos e dez años. Presentes a elo por testigos, Domingo Gonçalez dos/
41 Betouros, vezino da dita ffeligresía de Lebosende, que jurou que conosçía ao dito Diego/
42 de Verdeal e que hé el mismo que outorgou esta dita carta de vendida, e Gonçalo/
43 Fidalgo, vezino da villa de Redondela, e Juan Fernández, o moço, vezino da dita villa/
44 de Pontevedra. E firmaron aquí os ditos Goncal Fidalgo e Juan Ffernández, o moço, seus/
45 nomes e eu, o dito notario, dou ffee que conosco ao dito Juan Garçia de Zarague.

 
1 Eu, Afonso Garçia do Sisto, notario público jurado do número/
2 da villa de Pontevedra e seus términos e jur-/
3 dicyos porlo reverendísimo señor arcobispo e santa ygllesía/
4 de Santiago, esta sobredita vendida saquey das notas e/
5 registros públicas e abténticas que pasaron e foron outorgadas por/
6 ante Juan Fernández Agulla, notario que foy da dita villa, meu ante-/
7 çesor defunto, que deus aja . As quaes notas non heran rasas nin cançeladas/
8 nin en parte alguna de sý sosbeytosas e para as quaes eu asý sacar e tor-/
9 nar en pública forma, eu ey poder e abtoridad do dito reverendísimo señor arçobispo/
10 e por ende a espui e aquí meu nome e sygno puse en testimoyo de verdad/
11 que tal he.