Propostas de eliminación de documentos dos Arquivos de Galicia

Propostas de eliminación de documentos dos Arquivos de Galicia

 

As propostas de documentos orixinais a eliminar contarán con táboas da avaliación aprobadas pola consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio docu­mental e publicadas no Diario Oficial de Galicia. Na solicitude farase referencia ao código da táboa correspondente.

  • Obxecto: presentación de propostas de eliminación de documentos diante do Consello de Avaliación Documental de Galicia de conformidade co decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regulan a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos.
  • Requisitos: A persoa titular ou responsable dos documentos presentará a correspondente solicitude a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.
  • Órgano responsable: Dirección Xeral de Cultura. Subdirección xeral de Arquivos e Museos
  • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.

 

Documentación a presentar:

  • Solicitude de eliminación de documentos (Anexo II)
  • Informe da arquiveira ou arquiveiro (Anexo III)
  • Relación de documentos que se van a eliminar (Anexo IV)

 

Formulario