Información e consulta

Información e consulta

 

acceso aos arquivos da Xunta de Galicia é libre e gratuíto. Unicamente poderá ser restrinxido de acordo co establecido na lexislación vixente ou, nos casos da consulta directa de orixinais, cando supoña riscos para a súa conservación.

As solicitudes de información poderán  facerse directamente na sala de lectura ou por medio de correo electrónico, correo postal, fax, teléfono ou  internet.

Para a consulta na sala de lectura será necesaria, a efectos de identificación,  a presentación dun documento oficial (DNI ou pasaporte) e a subxección ás normas de consulta dispoñibles  na sala.

Sempre que as disposicións legais e o estado de conservación dos documentos o permitan poderán solicitarse reproducións (copias simples ou copias compulsadas/certificadas). Os prezos das reproducións deberán aterse ao regulado na normativa vixente  sobre taxas e prezos públicos.

 

Normativa