Recursos profesionais

Recursos profesionais

Formularios

Aplicación EIVA para a realización de estudos de identificación e avaliación de series documentais da Xunta de Galicia

http://estudos-series.xunta.local/estudos/login.php

 

Formulario normalizado para a realización de estudos de identificación e avaliación de series documentais

O formulario aprobouse mediante resolución do 18 de abril de 2017 da Secretaría xeral de Cultura a proposta polo Consello de Avaliación Documental de Galicia na sesión do 15 de marzo de 2017.

Recursos profesionais

Táboas de avaliación documental

A Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, determina no seu artigo 19 que os documentos de titularidade pública serán avaliados e seleccionados para determinar a súa conservación ou eliminación, de acordo co interese que presenten dende o punto de vista administrativo, xurídico, legal e histórico e os seus prazos de vixencia, acceso e conservación.

https://arquivosdegalicia.xunta.gal/gl/consello-evaluacion-documental/documentos

Recursos profesionais

Catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia

O catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia (CTDX) é un documento técnico de carácter dinámico que ten como obxectivo identificar os documentos producidos e recibidos pola Xunta de Galicia nos procedementos que desenvolven as súas competencias.

Constitúe un instrumento fundamental para a implementación dunha política de xestión documental que garantice a interoperabilidade entre entornos tecnológicos e a reutilización dos documentos, conforme se establece na Norma técnica de Interoperabilidade de Documento Electrónico.

Baseado no Quadre de tipus documentals que a Generalitat de Catalunya aprobou a principios de 2015, o CTDX é mantido pola Subdirección Xeral de Arquivos da Xunta de Galicia.

Recursos profesionais

Este documento pretende achegar, por unha banda, regras e/ou recomendacións para a elaboración de puntos de acceso normalizados de institucións, designadas como Forma(s) autorizada(s) do nome, e facilitar, por outra banda, determinadas regras e/ou recomendacións para a formalización doutros elementos ou compoñentes estruturais dos rexistros de autoridades de institucións.

Recursos profesionais

Propostas de estudos de serie da Administración autonómica