Documentos do Consello de Avaliación de Galicia

 

Táboas de Avaliación Documental

Son os documentos resultantes dos procesos de identificación e avaliación no cal se determinan para cada serie documental os prazos de conservación e de transferencia, o réxime e prazos de acceso, o tipo de selección e prazo en que se realizará, e o soporte de conservación. O consello elabora as táboas de avaliación documental das series sometidas ao seu ditame e as eleva á persoa titular da consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio documental para a súa aprobación. As táboas de avaliación aprobadas, pasan a formar parte do inventario de información administrativa que as normas de interoperabilidade establecen como sistema de xestión e coordinación dos procedementos administrativos no contorno da Administración electrónica.

Conxunto de documentos resultantes dos procesos de identificación e avaliación documental, extractos publicados no Diario Oficial de Galicia (DOG) e documentos dirixidos ós profesionais dos arquivos para a elaboración de estudos de avaliación e identificación documental.

T0001 Libros de actas do Pleno (AP11)
Administración local
07-Nov-2017
T0002 Libros de Actas da Comisión de Goberno (AP2)
Administración local
07-Nov-2017
T0003 Libros de Actas da Comisión Xestora (AP17)
Administración local
07-Nov-2017
T0004 Libros de Acordos da Comisión Xestora (AP18)
Administración local
07-Nov-2017
T0005 Libros Rexistro de Entrada de Documentos (AP53)
Administración local
07-Nov-2017
T0006 Libros Rexistro de Saída de documentos (AP54)
Administración local
07-Nov-2017
T0007 Expedientes do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (AL548)
Administración local
07-Nov-2017
T0008 Libros de Actas de sesións do Pleno (AL4)
Administración local
07-Nov-2017
T0009 Libros de Actas da Comisión de Goberno (AL107)
Administración local
07-Nov-2017
T0010 Libros Rexistro de Entrada de documentos (AL125)
Administración local
07-Nov-2017
T0011 Libros Rexistro Saída de documentos (AL126)
Administración local
07-Nov-2017
T0012 Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia (AA260)
Administración autonómica
15-Mar-2017
T0013 Expedientes de rexistro dos contratos laborais (AA1301)
Administración autonómica
15-Mar-2017
T0014 Expedientes de concursos de traslados do persoal docente de ensinanzas medias (AA0268)
Administración autonómica
12-Dec-2018
T0015 Expedientes de probas selectivas do persoal docente de ensinanza secundaria (AA0486)
Administración autonómica
12-Dec-2018
T0016 Expedientes de axudas para actividades de formación do alumnado en linguas estranxeiras (AA1307)
Administración autonómica
12-Dec-2018
T0017 Expedientes de xestión do imposto de transmisións patrimoniais de determinados medios de transporte usados entre particulares (AA635)
Administración autonómica
12-Dec-2018
T0018 Expedientes de permiso de explotación a pé de recursos mariños (PERMEX) (AA3335)
Administración autonómica
12-Dec-2018
T0019 Expedientes de sesións das Comisións Informativas (AP27, AP46)
Administración local
12-Dec-2018
T0020 Libros de Actas das Comisións Informativas (AP26, AP41)
Administración local
12-Dec-2018
T0021 Expedientes de expropiación forzosa (AL212)
Administración local
09-Xul-2019
T0022 Expedientes de obras menores (AL236)
Administración local
09-Xul-2019
T0023 Padróns do imposto sobre circulación de vehículos (AL594)
Administración local
09-Xul-2019
T0024 Expedientes do imposto sobre circulación de vehículos (AL545)
Administración local
09-Xul-2019
T0025 Padróns e listas cobratorias de taxas e prezos públicos (AL595)
Administración local
09-Xul-2019
T0026 Expedientesde taxas e prezos públicos (AL552)
Administración local
09-Xul-2019
T0027 Resolucións presidenciais (AP5)
Administración local
09-Xul-2019
T0028 Mocións (AP14)
Administración local
09-Xul-2019
T0029 Expedientes de constitución da corporación (AP13)
Administración local
09-Xul-2019
T0030 Expedientes de xestión de gasto e do pagamento (U001)
Administración Institucional
09-Xul-2019
T0031 Expedientes de modificacións orzamentarias (U002)
Administración Institucional
09-Xul-2019
T0032 Expedientes de bolsas de carácter xeral do ministerio (U003)
Administración Institucional
09-Xul-2019
T0033 Expedientes de bolsas propias da Universidade. Bolsas comedor (U004)
Administración Institucional
09-Xul-2019
T0034 Expedientes de eleccións ao claustro universitario (U005)
Administración Institucional
09-Xul-2019
T0035 Expedientes de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas (AA1305)
Administración autonómica
09-Xul-2019
T0036 Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal estatutario do sistema público de saúde (AA4947)
Administración autonómica
09-Xul-2019
T0037 Expedientes xerais de quintas (AL465)
Administración local
21-Xan-2020
T0038 Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou interinidade de profesorado (AA4988)
Administración autonómica
21-Xan-2020
T0039 Expedientes de elaboración de informes en materia de planificación económica e fondos comunitarios para a aprobación das bases reguladoras de subvencións (AA5059)
Administración autonómica
21-Xan-2020
T0039 Expedientes de elaboración de informes en materia de planificación económica e fondos comunitarios para a aprobación das bases reguladoras de subvencións (AA5059)
Administración autonómica
20-Xan-2020
T0040 Expedientes dos concursos de traslados do persoal estatutario do Sistema público de saúde (AA5049)
Administración autonómica
21-Xan-2020
T0041 Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal funcionario do Sistema público de saúde (AA5051)
Administración autonómica
21-Xan-2020
T0042 Expedientes de prestación por fillas e fillos menores de tres anos a cargo (AA559)
Administración autonómica
21-Xan-2020
T0043 Documentos de identificación bovina (DIB) (AA1306)
Administración autonómica
21-Xan-2020
T0044 Expedientes de catalogación dun vehículo como histórico (AA856)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0045 Expedientes de avaliación e recoñecemento de competencias profesionais (AA3143)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0046 Expedientes sancionadores en materia de transportes por estrada (AA5110)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0047 Expedientes de asistencia xurídica gratuíta (serie xenérica) (AA5063)
Administración autonómica
04-Dec-2021
T0048 Expedientes de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta (AA655)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0049 Expedientes de impugnacións das comisións de asistencia xurídica gratuíta (AA652)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0050 Expedientes de insostibilidade da pretensión de asistencia xurídica gratuíta (AA3193)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0051 Queixas e reclamacións por actuacións dos profesionais nos casos de asistencia xurídica gratuíta (AA4481)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0052 Expedientes de concesión da renda de inclusión social de Galicia (RISGA) (AA3971)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0053 Expedientes de autorización de actividades arqueolóxicas (AA391)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0054 Expedientes de xestión de prestacións da lei de integraciónsocial de minusválidos (LISMI) (AA712)
Administración autonómica
04-Dec-2020
T0055 Expedientes de programas de mobilidade internacional de estudantes (U006)
Administración autonómica
23-Mar-2021
T0056 Expedientes de concursos públicos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios (U007)
Administración Institucional
23-Mar-2021
T0057 Expedientes de probas de acceso para o persoal de administración e servizos funcionario (U008)
Administración Institucional
23-Mar-2021
T0058 Expedientes de probas de acceso para o persoal de administración e servizos laboral fixo (U009)
Administración Institucional
23-Mar-2021
T0059 Expedientes de prazas de aloxamento en residencias universitarias públicas (U010)
Administración Institucional
23-Mar-2021
T0060 Partes de incendios forestais (AA768)
Administración autonómica
23-Mar-2021
T0061 Expedientes de reclamacións en materia de consumo (AA5129)
Administración autonómica
23-Mar-2021
T0062 Expedientes de arbitraxe en materia de consumo (AA5234)
Administración autonómica
23-Mar-2021
T0063 Expedientes sancionadores en materia de consumo (AA5232)
Administración autonómica
23-Mar-2020
T0064 Expedientes de recoñecemento de pensión non contributiva (AA 3323)
Administración autonómica
13-Xul-2020
T0065 Expedientes dos concursos de traslados do persoal docente de educación infantil e primaria (AA269)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0066 Expedientes de probas selectivas do persoal docente de ensinanza infantil e primaria (AA484)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0067 Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou interinidade de profesorado de ensinanza infantil e primaria (AA485)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0068 Expedientes de subvencións a corporacións locais e entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de alfabetización e educación básica de adultos (AA279)
Administración autonómica
13-Xul-2020
T0069 Expedientes de axudas ao alumnado de niveis non universitarios para a adquisición dun ordenador persoal (AA1879)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0070 Expedientes de inscrición/modificación/baixa no Rexistro xeral de contratistas (AA5516)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0071 Expedientes de adxudicación de prazas nas escolas infantís (AA705)
Administración autonómica
13-Xul-2021
T0072 Expedientes de programas de mobilidade internacional de persoal da universidade (U011)
Administración Institucional
13-Xul-2021
T0073 Expedientes de enquisas de avaliación da actividade docente por parte do alumnado (U012)
Administración Institucional
13-Xul-2021