Documentos do Consello de Avaliación Documental de Galicia

 

Táboas de Avaliación Documental

Son os documentos resultantes dos procesos de identificación e avaliación no cal se determinan para cada serie documental os prazos de conservación e de transferencia, o réxime e prazos de acceso, o tipo de selección e prazo en que se realizará, e o soporte de conservación. O consello elabora as táboas de avaliación documental das series sometidas ao seu ditame e as eleva á persoa titular da consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio documental para a súa aprobación. As táboas de avaliación aprobadas, pasan a formar parte do inventario de información administrativa que as normas de interoperabilidade establecen como sistema de xestión e coordinación dos procedementos administrativos no contorno da Administración electrónica.

As Táboas de avaliación son os documentos resultantes dos procesos de identificación e avaliación no cal se determinan para cada serie documental os prazos de conservación e de transferencia, o réxime e prazos de acceso, o tipo de selección e prazo en que se realizará, e o soporte de conservación. O Consello de Avaliación Documental de Galicia elabora as Táboas e as eleva á persoa titular da consellría con competencias en materia de arquivos e patrimonio documental para a súa aprobación. Unha vez aprobadas publicarase o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.
Táboa Serie documental Código de serie Clasificación Data Descarga Ligazóns
T0001 Libros de actas do Pleno AP11 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf205.25 KB
T0002 Libros de Actas da Comisión de Goberno AP2 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf171.77 KB
T0003 Libros de Actas da Comisión Xestora AP17 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf141.13 KB
T0004 Libros de Acordos da Comisión Xestora AP18 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf143.38 KB
T0005 Libros Rexistro de Entrada de Documentos AP53 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf218.07 KB
T0006 Libros Rexistro de Saída de documentos AP54 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf217.15 KB
T0007 Expedientes do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana AL548 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf221.69 KB
T0008 Libros de Actas de sesións do Pleno AL4 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf194.37 KB
T0009 Libros de Actas da Comisión de Goberno AL107 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf176.41 KB
T0010 Libros Rexistro de Entrada de documentos AL125 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf203.17 KB
T0011 Libros Rexistro Saída de documentos AL126 Administración local 07-Nov-2017
 1. Descarga en pdf205.36 KB
T0012 Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia AA260 Administración autonómica 15-Mar-2017
 1. Descarga en pdf297.82 KB
T0013 Expedientes de rexistro dos contratos laborais AA1301 Administración autonómica 15-Mar-2017
 1. Descarga en pdf190.4 KB
T0014 Expedientes de concursos de traslados do persoal docente de ensinanzas medias AA0268 Administración autonómica 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf407.3 KB
T0015 Expedientes de probas selectivas do persoal docente de ensinanza secundaria AA0486 Administración autonómica 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf771.92 KB
T0016 Expedientes de axudas para actividades de formación do alumnado en linguas estranxeiras AA1307 Administración autonómica 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf230.82 KB
T0017 Expedientes de xestión do imposto de transmisións patrimoniais de determinados medios de transporte usados entre particulares AA635 Administración autonómica 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf226.59 KB
T0018 Expedientes de permiso de explotación a pé de recursos mariños (PERMEX) AA3335 Administración autonómica 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf269.23 KB
T0019 Expedientes de sesións das Comisións Informativas AP27, AP46 Administración local 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf207.93 KB
T0020 Libros de Actas das Comisións Informativas AP26, AP41 Administración local 12-Dec-2018
 1. Descarga en pdf195.76 KB
T0021 Expedientes de expropiación forzosa AL212 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf217.79 KB
T0022 Expedientes de obras menores AL236 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf176.73 KB
T0023 Padróns do imposto sobre circulación de vehículos AL594 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf187.62 KB
T0024 Expedientes do imposto sobre circulación de vehículos AL545 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf187.73 KB
T0025 Padróns e listas cobratorias de taxas e prezos públicos AL595 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf186.87 KB
T0026 Expedientesde taxas e prezos públicos AL552 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf200.91 KB
T0027 Resolucións presidenciais AP5 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf170.94 KB
T0028 Mocións AP14 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf189.03 KB
T0029 Expedientes de constitución da corporación AP13 Administración local 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf201.95 KB
T0030 Expedientes de xestión de gasto e do pagamento U001 Administración Institucional 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf214.51 KB
T0031 Expedientes de modificacións orzamentarias U002 Administración Institucional 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf214.83 KB
T0032 Expedientes de bolsas de carácter xeral do ministerio U003 Administración Institucional 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf279.66 KB
T0033 Expedientes de bolsas propias da Universidade. Bolsas comedor U004 Administración Institucional 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf189.88 KB
T0034 Expedientes de eleccións ao claustro universitario U005 Administración Institucional 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf225.07 KB
T0035 Expedientes de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas AA1305 Administración autonómica 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf207.29 KB
T0036 Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal estatutario do sistema público de saúde AA4947 Administración autonómica 09-Xul-2019
 1. Descarga en pdf456.59 KB
T0037 Expedientes xerais de quintas AL465 Administración local 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf169.79 KB
T0038 Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou interinidade de profesorado AA4988 Administración autonómica 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf191.5 KB
T0039 Expedientes de elaboración de informes en materia de planificación económica e fondos comunitarios para a aprobación das bases reguladoras de subvencións AA5059 Administración autonómica 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf153.83 KB
T0039 Expedientes de elaboración de informes en materia de planificación económica e fondos comunitarios para a aprobación das bases reguladoras de subvencións AA5059 Administración autonómica 20-Xan-2020
 1. Descarga en pdf153.83 KB
T0040 Expedientes dos concursos de traslados do persoal estatutario do Sistema público de saúde AA5049 Administración autonómica 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf216.21 KB
T0041 Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal funcionario do Sistema público de saúde AA5051 Administración autonómica 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf230.15 KB
T0042 Expedientes de prestación por fillas e fillos menores de tres anos a cargo AA559 Administración autonómica 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf187.96 KB
T0043 Documentos de identificación bovina (DIB) AA1306 Administración autonómica 21-Xan-2020
 1. Descarga en pdf250.2 KB
T0044 Expedientes de catalogación dun vehículo como histórico AA856 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf166.77 KB
T0045 Expedientes de avaliación e recoñecemento de competencias profesionais AA3143 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf260.64 KB
T0046 Expedientes sancionadores en materia de transportes por estrada AA5110 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf212.02 KB
T0047 Expedientes de asistencia xurídica gratuíta (serie xenérica) AA5063 Administración autonómica 04-Dec-2021
 1. Descarga en pdf173.99 KB
T0048 Expedientes de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta AA655 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf177.05 KB
T0049 Expedientes de impugnacións das comisións de asistencia xurídica gratuíta AA652 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf177.03 KB
T0050 Expedientes de insostibilidade da pretensión de asistencia xurídica gratuíta AA3193 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf174.17 KB
T0051 Queixas e reclamacións por actuacións dos profesionais nos casos de asistencia xurídica gratuíta AA4481 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. T0051_AA4481_Queixas e reclamacións_axg.pdf165.18 KB
T0052 Expedientes de concesión da renda de inclusión social de Galicia (RISGA) AA3971 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. T0052_AA3971_RISGA.pdf290.2 KB
T0053 Expedientes de autorización de actividades arqueolóxicas AA391 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf179.72 KB
T0054 Expedientes de xestión de prestacións da lei de integraciónsocial de minusválidos (LISMI) AA712 Administración autonómica 04-Dec-2020
 1. Descarga en pdf290.2 KB
T0055 Expedientes de programas de mobilidade internacional de estudantes U006 Administración autonómica 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf318.11 KB
T0056 Expedientes de concursos públicos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios U007 Administración Institucional 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf234.69 KB
T0057 Expedientes de probas de acceso para o persoal de administración e servizos funcionario U008 Administración Institucional 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf243.73 KB
T0058 Expedientes de probas de acceso para o persoal de administración e servizos laboral fixo U009 Administración Institucional 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf165.18 KB
T0059 Expedientes de prazas de aloxamento en residencias universitarias públicas U010 Administración Institucional 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf184.33 KB
T0060 Partes de incendios forestais AA768 Administración autonómica 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf237.18 KB
T0061 Expedientes de reclamacións en materia de consumo AA5129 Administración autonómica 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf208.63 KB
T0062 Expedientes de arbitraxe en materia de consumo AA5234 Administración autonómica 23-Mar-2021
 1. Descarga en pdf317.06 KB
T0063 Expedientes sancionadores en materia de consumo AA5232 Administración autonómica 23-Mar-2020
 1. Descarga en pdf231.98 KB
T0064 Expedientes de recoñecemento de pensión non contributiva AA 3323 Administración autonómica 13-Xul-2020
 1. Descarga en pdf184.92 KB
T0065 Expedientes dos concursos de traslados do persoal docente de educación infantil e primaria AA269 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf835.18 KB
T0066 Expedientes de probas selectivas do persoal docente de ensinanza infantil e primaria AA484 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf720.52 KB
T0067 Expedientes de formación e xestión das listaxes de substitución ou interinidade de profesorado de ensinanza infantil e primaria AA485 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf319.78 KB
T0068 Expedientes de subvencións a corporacións locais e entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades de alfabetización e educación básica de adultos AA279 Administración autonómica 13-Xul-2020
 1. Descarga en pdf661.42 KB
T0069 Expedientes de axudas ao alumnado de niveis non universitarios para a adquisición dun ordenador persoal AA1879 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf292.78 KB
T0070 Expedientes de inscrición/modificación/baixa no Rexistro xeral de contratistas AA5516 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf297.69 KB
T0071 Expedientes de adxudicación de prazas nas escolas infantís AA705 Administración autonómica 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf687.3 KB
T0072 Expedientes de programas de mobilidade internacional de persoal da universidade U011 Administración Institucional 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf372.05 KB
T0073 Expedientes de enquisas de avaliación da actividade docente por parte do alumnado U012 Administración Institucional 13-Xul-2021
 1. Descarga en pdf189.07 KB
T0074 Expedientes de comisión de servizos do persoal de administración xeral da Administración Autonómica AA0092 Administración autonómica 26-Out-2021
 1. Descargar en pdf1.12 MB
T0075 Expedientes de defensa nas impugnacións das resolución das Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta AA5067 Administración autonómica 26-Out-2021
 1. Descargar en pdf631.03 KB
T0076 Rexistro de control horario dos empregados públicos AA0058 Administración autonómica 25-Feb-2022
T0077 Expedientes de permisos, licenzas, vacacións e xustificacións horarias dos empregados públicos AA0059 Administración autonómica 25-Feb-2022
T0078 Guías de Orixe e Sanidade Pecuaria AA5706 Administración autonómica 25-Feb-2022
T0079 Expedientes de certificación da profesionalidade e de acreditacións parciais acumulables AA4930 Administración autonómica 25-Feb-2022
T0080 Expedientes de avaliación para a certificación de competencias clave para o acceso das accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego AA3134 Administración autonómica 25-Feb-2022
T0081 Expedientes de autorización de intervención de bens do patrimonio cultural previa ás licenzas municipais de obra AA390 Administración autonómica 16-Xuñ-2022
T0082 Expedientes de contratos administrativos AA5612 Administración autonómica 16-Xuñ-2022
T0083 Expedientes de contratos privados AA5448 Administración autonómica 16-Xuñ-2022
T0084 Exames e outros documentos de avaliación académica do alumnado de ensinanzas non universitarias AA5113 Administración autonómica 16-Xuñ-2022
T0085 Expedientes de convenios e concertos AA0034 Administración autonómica 24-Nov-2022
T0086 Expedientes de conciliación previa a xurisdición laboral AA2739 Administración autonómica 24-Nov-2022
T0087 Expedientes de axudas ao fomento da estabilidade laboral AA5711 Administración autonómica 24-Nov-2022
T0088 Expedientes de oposicións AL164 Administración local 24-Nov-2022
 1. Descarga en pdf1.18 MB
T0089 Inventarios do patrimonio cultural de Galicia AA6067 Administración autonómica 28-Mar-2023
T0090 Recursos administrativos AA0024 Administración autonómica 28-Mar-2023
T0091 Recursos contencioso-administrativos AA0025 Administración autonómica 28-Mar-2023
T0092 Expedientes de inscrición no Rexistro público de demandantes de vivendas de Galicia AA3784 Administración autonómica 28-Mar-2023
T0093 Expedientes de contratación de obras AL193 Administración local 28-Mar-2023
 1. Descarga en pdf1.43 MB
T0094 Expedientes contratación de servizos AL194 Administración local 28-Mar-2023
T0095 Expedientes de contratación de subministracións AL195 Administración local 28-Mar-2023
T0096 Expedientes de contratación de concesión de obra pública AL940 Administración local 28-Mar-2023
T0097 Licenzas de obras maiores AL235 Administración local 28-Mar-2022
 1. Licenzas de obras maiores1.06 MB
T0098 Expedientes de concursos-oposicións AL162 Administración local 28-Mar-2023
T0099 Expedientes de contratos privados AL939 Administración local 28-Mar-2023
T0100 Contas de pagos a xustificar AA0103 Administración autonómica 22-Xuñ-2023
T0101 Expedientes contables de gastos AA0140 Administración autonómica 22-Mar-2023
T0102 Expedientes de constitución, modificación e cancelación de fianzas de arrendamento de inmobles AA6159 Administración autonómica 22-Mar-2023
T0103 Expedientes de plans de labores AA0932 Administración autonómica 22-Xuñ-2023
T0104 Expedientes de multas en materia de tráfico AL941 Administración local 22-Xuñ-2023
T0105 Atestados da policía local AL942 Administración local 22-Xuñ-2023
T0106 Expedientes de permisos e vacacións AL151 Administración local 22-Xuñ-2023
T0107 Rexistro de asistencia do persoal AL157 Administración local 22-Xuñ-2023
T0108 Expedientes de retirada de vehículos polo guindastre municipal AL943 Administración local 22-Xuñ-2023
T0109 Expedientes de retribucións do persoal U014 Administración Institucional 22-Xuñ-2023
T0110 Expedientes de subvención de prezos públicos no terceiro ciclo U015 Administración Institucional 22-Xuñ-2023
T0111 Expedientes de axudas e subvencións para o pagamento dos prezos públicos U016 Administración Institucional 22-Xuñ-2023
T0112 Expedientes de bolsas de carácter xeral do Goberno Vasco U017 Administración Institucional 22-Xuñ-2023
T0113 Expedientes de bolsas de colaboración do Ministerio U018 Administración Institucional 22-Xuñ-2023