O Consello de Avaliación Documental de Galicia

O Consello de Avaliación Documental de Galicia é o órgano consultivo de asesoramento do Sistema de Arquivos de Galicia en materia de avaliación e selección dos documentos públicos.

A avaliación é o proceso de xestión documental que consiste en determinar os valores administrativo, legal -xurídico, informativo e histórico das series documentais aos efectos da súa selección que establece a súa conservación ou eliminación. A avaliación determinará a vixencia temporal deses valores, os prazos de transferencia e o réxime de acceso.

O Consello créase no Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regula a súa composición e funcionamento así como o procedemento de avaliación e selección de documentos (DOG núm. 34 do 19 de febreiro de 2016).  Queda constituído na 1º sesión ordinaria celebrada o día 14 de xullo de 2016.

Consello aval

 

 

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Composición

O Consello de Avaliación Documental de Galicia estará composto por unha presidencia, unha vicepresidencia, a secretaría e quince vogalías, con voz e voto:

A presidencia

Correspóndelle á persoa titular do órgano superior competente en materia de arquivos e patrimonio documental. 

A vicepresidencia

Correspóndelle á persoa titular do órgano de dirección competente en materia de avaliación e reforma administrativa no ámbito do sector público autonómico de Galicia. 

A Secretaría

Correspóndelle á persoa titular da xefatura de servizo con competencia no Sistema de Arquivos de Galicia.

Vogais

 • En representación da Administración autonómica de Galicia
  • A persoa titular da subdirección xeral competente en materia de arquivos.
  • A persoa titular da xefatura do servizo con competencias no Arquivo de Galicia.
  • A persoa titular da xefatura do servizo con competencias no Sistema de Arquivos de Galicia.
  • Dous arquiveiros ou arquiveiras en representación do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia, por proposta do órgano superior competente en materia de arquivos e patrimonio documental.
  • Unha persoa en representación do órgano directivo ou entidade pública instrumental con competencias en materia de administración electrónica, por proposta do órgano superior con competencias en administración electrónica.
  • Un letrado ou letrada, en representación da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, por proposta da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica. 
  • Un interventor ou interventora, en representación da Intervención Xeral da Xunta de Galicia, por proposta do interventor xeral da Xunta de Galicia.
  • Un técnico ou técnica superior en representación do órgano directivo ou entidade pública instrumental con competencias en materia de estatística, por proposta do órgano superior con competencias en materia estatística.
 • En representación dos órganos integrantes do Sistema de Arquivos de Galicia
  • Un arquiveiro ou arquiveira en representación do Parlamento de Galicia, Valedor do Pobo,  Consello de Contas de Galicia, Consello da Cultura Galega ou Consello Consultivo de Galicia, por proposta do órgano superior de cada institución. Establécese a rotación de cada órgano coa prelación indicada.
  • Dous arquiveiros ou arquiveiras en representación dos arquivos das administracións locais, por proposta da Federación Galega de Municipios e Provincias.
  • Un arquiveiro ou arquiveira en representación dos arquivos universitarios, por proposta do Consello Galego de Universidades.
  • Un arquiveiro ou arquiveira en representación dos arquivos xudiciais, por proposta da consellería competente en materia de xustiza.
  • Un experto en Historia Contemporánea, por proposta do órgano superior da consellería competente en materia de arquivos e patrimonio documental.
  • Unha persoa en representación do órgano directivo competente en materia de avaliación e reforma administrativa, por proposta da consellería con competencia en materia de administracións públicas.

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Membros do Consello de Avaliación Documental de Galicia

 • Anxo M. Lorenzo Suárez, Presidente
 • Jesús Oitavén Barcala, Vicepresidente
 • Mª Josefa Piñón López, Secretaria e Vogal
 • Mª del Carmen Calviño Rodríguez, Vogal
 • Mª del Mar García Miraz, Vogal
 • Gabriel Quiroga Barro, Vogal
 • Alfonso Cascudo Rasilla, Vogal
 • Pilar Cagiao Vila, Vogal
 • Mª José García Sexto, Vogal
 • Asunción Liñares Castro, Vogal
 • Carlos Iglesias Patiño, Vogal
 • Carmen Moreiras Plaza, Vogal
 • José Luis Castro Carpintero, Vogal
 • Susana Díaz García, Vogal
 • José Luis Mínguez-Goyanes de la Rica, Vogal
 • Dolores Lestón Suárez, Vogal
 • Eugenia Cuéllar Barbeito, Vogal
 • Mª Isabel Novo Castro, Vogal

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Contacto

Subdirección xeral de Arquivos e Museos, Cidade da Cultura, Edificio Biblioteca e Arquivo de Galicia

Monte Gaiás s/n Santiago de Compostela.

servizodearquivos.cultura@xunta.gal

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Funcións

A finalidade do Consello de Avaliación Documental de Galicia é o  estudo e ditame das cuestións relativas á cualificación e utilización dos documentos producidos, recibidos ou acumulados no exercicio das súas funcións polas institucións administracións e organismos públicos e empresas e entidades deles dependentes, así como a súa integración nos arquivos e ao réxime de acceso e inutilidade administrativa de tales documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, tal como establece o artigo 34 da lei 7/2014, do 26 de setembro.
Son as súas funcións:

 • Propoñer con carácter preceptivo ao órgano superior en materia de arquivos e patrimonio documental os criterios de avaliación para a selección, transferencia da custodia e o acceso aos documentos para a súa aprobación.
 • Informar con carácter preceptivo as propostas de avaliación dos documentos de titularidade pública.
 • Informar con carácter preceptivo os criterios de conservación dos procedementos administrativos electrónicos.
 •  Elaborar as táboas de avaliación documental das series sometidas ao seu ditame e a súa elevación á persoa titular da consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio documental para a súa aprobación.
 • Promover acordos de carácter xeral relativos aos prazos de conservación ou eliminación e acceso daquelas series documentais  comúns a todas as administracións públicas galegas
 • Supervisar as táboas de avaliación dos consellos cualificadores doutras institucións galegas que custodien documentos considerados patrimonio documental galego.
 • Informar sobre as cuestións que lle sexan solicitadas polo ou pola titular da consellería ou do órgano superior competente en materia de arquivos e patrimonio documental.
 • Propoñer medidas que permitan o cumprimento das súas funcións.
 • Calquera outra función que lle sexa atribuída pola normativa de aplicación.

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Funcionamento

En Pleno

 • Sesións ordinarias
 • Sesións extraordinarias

Mediante Grupos de Traballo

 • GT Administración autonómica
 • GT Administración local
 • GT Universidades
 • GT órganos estatutarios e Consello Consultivo de Galicia

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Propostas de avaliación documental dos Arquivos de Galicia

A avaliación documental é a fase do tratamento documental que consiste en determinar os valores administrativo, legal-xurídico, informativo e histórico presentes en cada unha das series documentais identificadas para os efectos da súa selección para a conservación ou eliminación. A avaliación determinará a vixencia temporal deses valores, os prazos de transferencia, o réxime e os prazos de acceso e a selección de documentos.

 • Obxecto: presentación de propostas de avaliación documental diante do Consello de Avaliación Documental de Galicia de conformidade co decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regulan a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos.
 • Requisitos: ​​​​​​Poderán presentar propostas de avaliación as persoas titulares dos documentos e as persoas responsables dos arquivos integrados no Sistema de Arquivos de Galicia. A solicitude presentarase a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Órgano responsable: Dirección xeral de Cultura. Subdirección xeral de Arquivos e Museos
 • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.

Documentación a presentar

 • Solicitude normalizada segundo o Anexo I
 • Análise da serie documental sometida a ditame, cos estudos de identificación, avaliación e selección baseados no formulario normalizado publicado no Diario Oficial de Galicia  núm. 90 do 11 de maio de 2017

 

Consello de Avaliación Documental de Galicia

Propostas de eliminación de documentos dos Arquivos de Galicia

As propostas de documentos orixinais a eliminar contarán con táboas da avaliación aprobadas pola consellería con competencias en materia de arquivos e patrimonio docu­mental e publicadas no Diario Oficial de Galicia. Na solicitude farase referencia ao código da táboa correspondente.

 • Obxecto: presentación de propostas de eliminación de documentos diante do Consello de Avaliación Documental de Galicia de conformidade co decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regulan a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos.
 • Requisitos: A persoa titular ou responsable dos documentos presentará a correspondente solicitude a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Órgano responsable: Dirección xeral de Cultura. Subdirección xeral de Arquivos e Museos
 • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.

 

Documentación a presentar:

 • Solicitude de eliminación de documentos (Anexo II)
 • Informe da arquiveira ou arquiveiro (Anexo III)
 • Relación de documentos que se van a eliminar (Anexo IV)